สินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน

รายละเอียดโครงการ

ท่านสามารถทำการชำระเงินได้โดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร หรือเช็คสั่งจ่ายมายังบัญชีธนาคารด้านล่างนี้

ธนาคาร ประเภทบัญชี เลขที่บัญชี ชื่อบัญชี
ธนาคารออมสิน ออมทรัพย์ 12556399998888888 กกดด
ธนาคารเกียรตินาคิน ออมทรัพย์ 6296555959595 ัวันทองทอง
ธนาคารกสิกรไทย กระแสรายวัน 5896888665623 คอบเปอ
ธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ 303669828855 พอใจพอใจ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ กระแสรายวัน 11559982221 จอหอหอ

นวัตกรรม สำหรับเมืองและชุมชน

ความร่วมมือระหว่างภาคเอกชน บริษัทห้างร้าน หน่วยงานของรัฐ หรือกลุ่มบุคคลต่างๆ กับกลุ่มผู้สูงวัยที่มีศักยภาพที่จะถูกจ้างงาน โดยใช้ข้อมูลกลุ่มทักษะ/ทักษะในการจับคู่กับ ภาคเอกชน บริษัทห้างร้าน หน่วยงานของรัฐ ที่ต้องการจ้างงาน