หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อกำหนดและเงื่อนไข


ข้าพเจ้า ซึ่งเป็นผู้ใช้บริการ (“ลูกค้า”หรือ”ผู้ใช้บริการ”) ของ www.ขิงดี.com ยินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าที่มีอยู่กับบริษัทภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล
อ้างถึง พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ("พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล") บริษัท ภูพานซอฟต์ ไอทีโซลูชั่นส (“บริษัท”) ได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) ขึ้น เพื่อแจ้งให้ท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ทราบเกี่ยวกับรายละเอียดและวัตถุประสงค์ รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนสิทธิตามกฎหมายของท่านที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล และวิธีการที่ท่านสามารถติดต่อบริษัทเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล โดยท่านสามารถศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัว(Privacy Policy)ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท www.ขิงดี.com
ทั้งนี้ การเก็บข้อมูลที่มีความอ่อนไหวของลูกค้า อันได้แก่ ข้อมูลส่วนบุคคล และ ข้อมูลที่แสดงอยู่ในเอกสารประจำตัว ล้วนใช้เพื่อประกอบการยืนยันและพิสูจน์ตัวตน ตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องที่บริษัทต้องปฏิบัติตามหน้าที่ พร้อมกันนี้เพื่อให้ท่านได้รับบริการของกลุ่มบริษัท รวมถึงการส่งเสริมการตลาด แคมเปญ ต่าง ๆ บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องขอให้ท่านพิจารณายินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบคคลของท่านได้ตามวัตถุประสงค์ในการใช้บริการที่ท่านยินยอม โดยโปรดคลิกที่เมนูด้านล่างนี้

อนึ่ง ก่อนให้ความยินยอม ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งระบุไว้ด้านบนของความยินยอมนี้อย่างชัดเจนแล้ว